Ανακαλύψτε

Η MARINENVIRONMENT είναι μία υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ποιότητα της Μεσογείου Θάλασσας.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν περιβαλλοντικούς δείκτες, δεδομένα μαθηματικών μοντέλων, καθώς και στοιχεία δορυφόρου -με τη μορφή χαρτών ή χρονοσειρών. Τέλος, περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές που περιγράφουν την περιβαλλοντική κατάσταση της Μεσογείου. 

O κατάλογος δεδομένων λαμβάνει υπ' όψιν τα ακόλουθα:

  • περιβαλλοντικούς δείκτες ,
  • δεδομένα μαθηματικών μοντέλων,
  • επιτόπια και μέσω δορυφόρου παρατήρηση.

Το MARINENVIRONMENT σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για την προβολή των μεταβλητών που σας ενδιαφέρουν (π.χ. ανά μήνα, ανά περιοχή, κτλ).

Η MARINENVIRONMENT  αποτελεί ένα προϊόν του προγράμματος «TESSA», και δημιουργήθηκε από:

  • Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) το οποίο είναι υπεύθυνο σε ό,τι αναφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα από τις υποδομές IT και την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής,
  • Την Links Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του συστήματος DSS στο διαδίκτυο,